Drukuj

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie wydał rozporządzenie

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Gminy Morąg.

 

 

W rozporządzeniu określa się obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń o promieniu 3 km wokół ogniska choroby
stwierdzonego w miejscowości Zawroty w gm. Morąg, obejmujący następujące miejscowości, w ich granicach administracyjnych:

Na obszarze tym zakazuje się:

 1. wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie;
 2. transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie; zakaz ten nie dotyczy drogowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zapowietrzonym;
 3. organizowania targów, wystaw zwierząt i odłowów zwierząt łownych;
 4. organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;
 5. wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie;
 6. wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie.

Na obszarze tym nakazuje się:

 1. oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 3. posiadaczom świń zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostródzie miejsc, w których przebywają świnie;
 4. niezwłoczne powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
 5. oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem: „UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”
 6. wyłożenie przez zarządców dróg publicznych w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

 

Więcej informacji na stronie: bip.morag.pl/112/2616/Aktualnosci